SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

geodet

Zaměření pozemku

 Vytyčování hranice pozemku by mělo být v zásadě provádět stejnými postupy a metodami , jak byly vytyčené body zaměřeny při mapování (samozřejmě s výjimkou starých nečíselných měření), proto je ve většině případů nutné zajít do archivu katastru nemovitostí a najít všechny dostupné podklady k vytyčování parcele. Mezi tyto podklady patří například vytyčovací náčrty, náčrty z původního katastrálního mapování, geometrické plány nebo rastry původních katastrálních map. Jelikož i tyto podklady jsou různé kvality a přesnosti, geodet je musí správně posoudit a při vytýčení hranice použít nejlepší z těchto podkladů.
Zaměření na pozemku

Geometrický plán

Dále musí geodet přijít do terénu a zaměřit skutkový stav na parcele a v jejím blízkém okolí. Toto měření, spolu s ostatními podklady z katastru, slouží k výpočtu souřadnic vytyčovaných bodů , resp. výpočet vytyčovacích prvků, pomocí kterých se body vytyčí. Opět je důležité zdůraznit, že vytyčení hranice pozemku by se přednostně mělo dělat stejnými postupy a metodami , jak byly body zaměřené. Ne vždy to však je možné, proto je ve velké části případů na vytyčení použita metoda GNSS .

Geodetické práce

Vytyčení hranice pozemku je možné provést oficiální cestou nebo jen informativní . Při oficiální cestě geodet navíc pořizuje vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. K vytyčení jsou kromě objednavatele přizváni i vlastníci a jiné oprávněné osoby dotčených sousedních parcel, kteří mají možnost se k vytyčení vyjádřit . Informativní vytyčení slouží pouze pro potřeby objednatele není závazné a nejsou k němu přizváni ani vlastníci dotčených sousedních parcel.Vytyčení bodů v terénu.

Náhodný profily

balička
30
Hledám
40
Bc.
40

Poslední komentáře