SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Půjčovna dodávek Praha

Půjčovna dodávek Praha - Podmínky pro zapůjčení vozidla

Pronajímatel se zavazuje:

    zapůjčit zákazníkovi vozidlo na čas dohodnutý ve smlouvě o zapůjčení vozidla / dále jen smlouva /,
    před předáním vozidla zákazníkovi, zkontrolovat všechny funkční části a vybavení vozidla a seznámit

zákazníka s jeho obsluhou,

Nájemce se zavazuje:

    před zapůjčením vozidla sepsat a podepsat smlouvu,
    seznámit se s těmito podmínkami, případně i s podmínkami zvlášť dohodnutými ve smlouvě a zajistit jejich dodržování,
    uhradit předem částku na dohodnutou dobu zapůjčení vozidla a zálohu na spoluúčast v případě poškození
    dodržovat zákon č.315 / 96 Sb. a s ním související předpisy,
    zabránit poškození nebo zničení funkčních částí vozidla, kontrolovat stav, množství a teplotu chladicí kapaliny, teplotu a množství oleje v motoru, stav a tlak v pneumatikách a všech částí vozidla, které se obvykle kontrolují během provozu vozidla. Pokud neprovede zákazník údržbu nebo kontrolu vozidla a tato nedbalost je příčinou poškození, je zákazník povinen vzniklou škodu zaplatit,
    při nedodržení počtu najetých kilometrů, což představuje 400 km / 1den, půjčovna účtuje 0,07 Eur / km nad stanovený limit,
    vznik jakékoli škody na zapůjčeném vozidle, případně účast na dopravní nehodě neprodleně hlásit orgánům PZ SR, neprodleně půjčovně a pokud je to nutné ve lhůtě do 10 dnů ohlásit vznik pojistné události pojišťovně. Spoluúčast zákazníka na hrazení takto vzniklé škody je 165, - Eur nebo 5% z celkové částky a nájemné v plné výši pokud bude auto v servisu.
    nepůjčí vozidlo / nesvěřil jeho řízení / jiné osobě než je uvedeno ve smlouvě, neúčastnit se na automobilových závodech, nevliecť jiné vozidlo a neopravovat části vozidla, které patří do dílny autorizovaného servisu,
    v případě vzniku potřeby opravy vozidla v servisu může zákazník provést takové opravy bez předchozího souhlasu půjčovny pouze v případě, pokud cena za opravu nepřesáhne 20, - Eur. Cena takové opravy / pokud jí potřeba nevyplynula z porušení dohodnutých podmínek / se zákazníkovi proplatí na základě faktury za opravu, v případě, že cena za opravu by přesáhla 20, - Eur je nájemce povinen kontaktovat pronajímatele za účelem dohodnutí postupu při odstraňování závad, přičemž bez jeho souhlasu není oprávněn provádět nebo zajišťovat opravy na vozidle, v případě provedení oprav bez předchozího souhlasu pronajímatele, bude nájemce nést veškeré náklady na opravu vozidla.
    v případě, že se vozidlo stane nepojízdné je nájomnca povinen zajistit jeho dopravu na místo, kde vozidlo převzal, přičemž náklady na takovou dopravu ponese v plné výši,
    nájemce může provést nebo zajistit provedení oprav na vozidle se souhlasem pronajímatele, avšak pronajímatel uhradí náklady na opravu pouze do výše nákladů na opravu obvyklých v místě jeho sídla,
    všechny opravy v pneuservisu provede nájemce na vlastní náklady,
    v případě ztráty nebo znehodnocení dokladů, případně klíčů od vozidla nájemce zaplatí pronajímateli smluvní pokutu, jejíž výši stanoví pronajímatel maximálně však 150, - Eur,
    vrátit vozidlo v technickém stavu, který odpovídá technickému stavu vozidla při jeho předávání na základě smlouvy, s plnou nádrží předem dohodnutého paliva. Obvyklé opotřebení vozidla nemá vliv na posuzování technického stavu. V případě nedotankovanej nádrže nájemce uhradí paušální poplatek 100, -Kč. V případě hrubého znečištění interiéru vozidla nájemce uhradí poplatek, který stanoví pronajímatel, maximálně do výše 50, - Eur,
    po uplynutí doby zapůjčení vozidlo vrátit na dohodnuté místo - v případě prodloužení smlouvy ohlásit nájemci nejméně 6 hodin dopředu o změně pronájmu vozidla a dohodnout novy smluvní termín a to osobním kontaktem nebo SMS zprávou (telefonicky úmluva je považován za neplatný) a zaplatit dohodnutou zálohu na další dobu zapůjčení. Používání vozidla po dohodnutém termínu bude považováno za neoprávněné užívání cizího motorového vozidla podle § 249a trestního zákona a na zákazníka bude podáno trestní oznámení. Půjčovna je oprávněna požadovat zaplacení pokuty 45, - Eur za každý den po termínu, kdy mělo být vozidlo vráceny. Denní sazbou se rozumí 24 hodin od podpisu smlouvy. Náhradu mzdy si bude pronajímatel uplatňovat již po uplynutí 30 min. od ukončení termínu nájemní smlouvy.
    nedodržení dohodnutých podmínek má za následek vznik nároku na úhradu škody podle občanského zákoníku a možnost půjčovny od smlouvy odstoupit. V případě nutnosti vymáhání pohledávky od nájemce je nájemce povinen uhradit soudní náklady i mimosoudní náklady vzniklé v souvislosti s touto potřebou. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami. Ceny a pokuty ve smlouvě a podmínkách jsou uvedeny bez DPH.
    výpovědní lhůta při pronájmu vozidla na dobu neurčitou, je stanovena na dobu jednoho měsíce, přičemž v individuálních případech může být zkrácena, nikoli však na méně než 7

Náhodný profily

Nejsem Vip
45
Hledám
služby online
Teen

Poslední komentáře