SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Čištění a kontrola komínů mohou provádět pouze certifikovaný kominík. Čištění komínů je technologický postup, při kterém se odstraňují všechny nečistoty z celé palivové cesty. Po skončení prací se vystavuje "Potvrzení o provedení čištění a kontroly komína nebo kouřovodu nebo o provedení přezkoušení komína", ve kterém jsou zapsány všechny nedostatky, které byly zjištěny.
Jak často čistit komín

Jak často čistit komín a jak pečovat o komín nám udávají § 19, 20 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č.401 / 2007 Sb
Lhůty čištění komína, kouřovodu a palivového spotřebiče a provádění jejich kontrol
§ 19 Čištění, kontrola a přezkoušení komína

    (1) Čištění a kontrola komína se provádí
    OSOUZENÍ umístění materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F a hořlavých předmětů v návaznosti na konstrukční provedení komína, kouřovodu a spotřebiče,
    kontrolou těles komína, kouřovodu a spotřebiče zejména z hlediska jejich požární bezpečnosti az hlediska spolehlivé funkce spalinové cesty,
    prováděním čistících prací zejména se zaměřením na odstranění pevných usazenin spalin ve spalinové cestě včetně lapače jisker av prostoru prostupu spalin od spalovací komory k kouřovému hrdlu,
    kontrolou volného přístupu a bezpečného přístupu ke komínu pokud kouřovodu, jejich čistícím místům pokud spotřebiči.

    (2) Přezkoušení komínu se provádí
    zkouškou plynotesnosti25) konstrukce vytvářející spalinovou cestu,
    posouzením vhodnosti výrobků, z nichž je vyhotoven komín, stavu komína a umístění konstrukcí a materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F v blízkosti komína, kouřovodu a spotřebiče v návaznosti na protipožární bezpečnost stavby,
    kontrolou průchodnosti vymetacích zařízení a čisticích zařízení na odstraňování pevných usazenin spalin otvory na čištění a kontrolu komína a kouřovodu.
    Pro provádění prací podle odstavců 1 a 2 musí mít ten, kdo je provádí, vyhovující nástroje a přístroje.


§ 20 Lhůty čištění a kontroly komína

(1) Komín se musí udržovat v dobrém technickém stavu a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a čištění.

(2) Komín musí během provozu čistit a kontrolovat nejméně v těchto lhůtách:

    a) pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem do 50 kW, jednou za
    čtyři měsíce, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalná paliva,
    šest měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín bez vložky,
    dvanáct měsíců, jestliže jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou,

    b) pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, jednou za
    dva měsíce, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalná paliva,
    šest měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva.

(3) Komín, na který je připojen spotřebič na plynná paliva typu C, musí se během provozu kontrolovat a čistit nejméně jednou za rok.

(4) Komín, na který je připojen spotřebič na tuhá paliva, spotřebič na kapalné palivo nebo spotřebič na plynná paliva a který nebyl v provozu od ostatního čištění a kontroly déle, než je lhůta stanovená v odstavci 2 písm. a) ab), nemusí se až do jeho opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena jeho kontrola a čištění.

(5) Komín v občasně užívaných stavbách se musí čistit a kontrolovat nejméně jednou za dva roky.

(6) Saze a kondenzát nahromaděné ve sběrné části komínového průduchu musí vybírat při každém čištění komína.

(7) Spotřebič musí čistit ve lhůtách určených jeho výrobcem v dokumentaci ke spotřebiči. Pokud tato lhůta není v dokumentaci určena nebo taková dokumentace chybí, musí se čistit ve lhůtách uvedených v odstavci 2.

(8) K čištění a kontrolu kouřovodu, kterým se spaliny odvádějí přímo do ovzduší, platí odstavce 1 až 6 přiměřeně.

Náhodný profily

Hledám
Bc.
40
balička
30

Poslední komentáře