SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

geo

Zaměření pozemku - Z obsahu § 47 stavebního zákona nelze dovodit jiný názor, neboť zákonodárce zde alternativně uvádí "přípravné práce" a "stavební práce", avšak podle názoru odvolacího soudu toto rozlišení vyplývá z toho, že přípravné práce jsou považovány za zvláštní kategorii stavebních prací, které jsou obvykle prováděny jinými subjekty než zhotoviteli v běžném slova smyslu. Z tohoto důvodu mohla vzniknout potřeba uvést, že i pro účely provádění přípravných prací se použije postup pro vstup na cizí pozemek stanovený v tomto ustanovení. Kromě toho je třeba zdůraznit, že také ustanovení § 43 stavebního zákona a na jeho základě vydané nařízení ministra územního plánování a výstavby ze dne 21. února 1995 o druhu a rozsahu geodetických a kartografických prací a geodetických činností závazných ve výstavbě - stanoví geodetické činnosti jako součást stavby, které přesahují rámec přípravných prací, tj. provádění průběžné geodetické inventarizace stavby a soupisu zakrývaných prací. Jedná se nepochybně o práce, které buď doprovázejí jiné stavební práce, nebo následují po jejich dokončení. Z tohoto důvodu samotná ustanovení stavebního zákona a prováděcí akt vydaný na jeho základě odůvodňují závěr, že z funkčního hlediska mohou geodetické práce představovat součást procesu výstavby objektu, a tedy stavební práce ve smyslu čl. 3.7 stavebního zákona.

Geodetické práce - K jinému názoru nemůže vést ani skutečnost, že zákonodárce samostatně upravuje zeměměřické a kartografické činnosti, o čemž svědčí mimo jiné zákon ze dne 17. května 1989 - zákon o geodézii a kartografii. To je však odůvodněno potřebami administrativní a právní regulace vyplývajícími ze specifické povahy geodetických a kartografických prací, které se stavební činností souvisejí jen částečně. Nicméně i z výše uvedeného právního předpisu vyplývá, že geodetické práce mohou být součástí posledně uvedené činnosti, neboť z definice uvedené v § 2 odst. 1 zákona vyplývá, že kdykoliv zákon hovoří o geodetických pracích, rozumí se tím mimo jiné "provádění geodetických a kartografických prací a zeměměřických činností pro potřeby stavebnictví".

Geometrický plán - Neopodstatněný je rovněž názor, že geodetické činnosti nemohou z definice představovat předmět plnění subdodavatele na základě smlouvy o dílo ve smyslu článku 6471 občanského zákoníku. Jak je uvedeno výše - rozhodujícím faktorem v tomto ohledu je, zda tyto činnosti vedou k výsledku, který lze klasifikovat jako součást stavby prováděné na základě smlouvy o dílo.

V tomto ohledu skutečnost, že zákonodárce ve zvláštním zákoně komplexně upravil otázky týkající se výkonu zeměměřičských prací, neznamená, že konkrétní zeměměřičské činnosti nelze klasifikovat jako stavební práce ve funkčním smyslu, tj. jako součást výstavby stavby. Odkazování na klasifikaci zboží a služeb je v tomto ohledu zcela zavádějící, protože slouží ke zcela jiným účelům souvisejícím se statistikou. Rozsudek odvolacího soudu ve Štětíně - I. občanskoprávní oddělení ze dne 3. července 2014. I ACa 242/14

Náhodný profily

Keli
40
Není
Polya
30

Poslední komentáře